کوره تونلی یکی از مدرن ترین کوره های حرارتی صنعتی به شمار می رود که مزایای بیشماری در تولید انبوه نسبت به سایر کوره ها دارد .

یکنواختی پخت و سرعت کار آن در مقایسه با انواع دیگر کوره های حرارتی صنعتی قابل قیاس نیست.

این کوره ها به صورت مداوم کار ( کانتینیوس ) می باشند و توسط واگن هایی که به صورت پیوسته به شکل اتوماتیک در حرکت هستند، عملیات پخت را انجام می دهند.

کوره های تونلی انواع برقی و گازی دارند که بسته به نوع انرژی مورد نظر و بستر کارگاهی خود، میتوانید نوع آن را مشخص کنید.